Previous Image Next   Tango      34 x 33.5

 

tango.jpg